Zavarivanje aparati aparat za varenje varenje aparat za zavarivanje zavarivanje reglaza trapa auto limar oprema za servis auto servis oprema za auto servis alati alati za servis alati za auto servis auto servis auto »

Zavarivanje raznorodnih materijala

Zavarivanje titana i njegovih legura

Zavarivanje titana i njegovih legura uslovljeno je pojavom stvaranja gasova na povrsini zone spajanja. Da bi se dobro izvelo zavarivanje titana potrebno je uraditi sledece za debljine od 1-3 mm limova uraditi sledece :

Ocistiti povrsinu mehanickom cetkom i izvrsiti odmascivanje organskim rastvorom acetona , a za dehidriranje uzeti etil alkohol.
Uraditi u širini od 20mm zone zavarivanja čišćenje benzinom B-70 , koristiti vlaknastu četku , a zatim etil alkohol . Pranje samo acetonom
Postupak zavarivanja TIG
Zavarivanje u argonu visoke čistoće ( Argon 4.8. proizvod Messer gasa)
Za debljinu lima od 1mm koristiti:
netopljivu elektrodu oznake WC 20, prečnika ? 1,6mm, boja siva Vrsta struje jednosmerna direktnog polariteta , tj (-) pol na netopljivoj elektrodi Jačina struje I= 60-80 A; Protok argona 8-10 lit/min Dodatni materijal žica ? 1,5-2,0 mm
Ne dozvoljava se dodirivanja netopljive elektrode predmeta koji se zavaruje

Tekst preuzet sa: http://www.termozavar.com/zavarivanje_praksa.html
Zavarivanje titana i čelika

Zavarivanje titana i njegovih legura sa čelikom je otežano zbog velike hemijske aktivnosti sa kiseonikom, azotom, vodonikom kako u rastopljenom tako i u čvrstom stanju zone spajanja na povišenim temeperaturama. Visoka osetljivost na termički ciklus zavarivanja, sklonost ka obrazovanju pora i sklonost ka zadržanom lomu i obrazovanju hladnih prslina karakteriše ove spojeve.

Prilikom zavarivanja titana sa čelikom bitno je sprečiti obrazovanje krtih intermetalnih faza TiFe i TiFe2 . Titan se ne može neposredno zavarivati sa čelikom, pa se zavarivanje izvodi pomoću umetka od vanadijuma V ili kombnovanog umetka od tehničkog tantala Ta i termički obrađene bronze Br.B2 ( po GOST-u)

Primenom TIG postupka bronza se zavaruje sa ugljeničnim ili legiranim austenitnim čelikom , tantal Ta sa titanom Ti. Za zavarivanje titana Ti i tantala Ta koristi se dopunska zaštita ili zavarivanje u komorama sa kontrolisanom atmosferom gasa argona, tj zaštitni gas je argon.


Zavarivanje aluminijuma sa čelikom

Zavarivanje aluminijuma i njegovih legura sa čelikom je uslovljeno pojavom intermetalnih jedinjenja Alm Fen koja negativno utiču na zavarljivost, tj povećavaju krtost spoja. Smanjenjem uticaja na nastanak intremetalnih spojeva postiže se poboljšanje svojstava zavarenog spoja.
Zavarivanje aluminijuma i njegovih legura sa određenim čelikom je kompleksno, ali se u generalnom smislu može izvoditi seldećim postupcima zavarivanja:

Elektrolučno u zaštiti inertnog gasa sa volframovom netopljivom elektrodom
Zavarivanje pritiskom na hladno
Zavarivanjem trenjem
Elektrootpornim zavarivanjem
Difuzionim zavarivanjem
Zavarivanjem eksplozijom
Zavarivanje aluminijuma i njegovih legura sa čelikom elektrolučno u zaštiti inertnog gasa sa volframovom netopljivom elektrodom

Osnovni problem koji se javlja je pojava intremetalnih jedinjenja aluminijuma i gvožđa. Neophodan preduslov za formiranje zavarenog spoja je obezbediti zaštitu u površini čelika od oksidacije i korozije pri zagrevanju. Ovo se postiže time što se prethodno ošišćen čelik (hemijsko ili mehaničko čišćenje) površinski zaštiti nanošenjem metalnih prevlaka od cinka Zn,nikla Ni ili aluminijuma debljine od 3-60µm (mikrona). Za ugljenične i niskolegirane čelike najeftinije je pocinkovanje. Visokolegirani austenitni čelici podvrgavaju se alitriranju (nanošenju sloja aluminijuma koji se izvodi posle mehaničkog čišćenja u alumijinijumskom kupatilu na temperaturi od 750-800 0C.
Na proces zavarivanja aluminijuma i čelika uticajni faktori su: parametri režima zavarivanja, geometrija oblika žljeba, izbor i kvalitet dodatnog materijala i debljina pocinkovanog sloja